Chinese Knife from Yunnan

Chinese Knife from Yunnan

 Chinese Knife from Yunnan far east oriental dha dao jian

SOLD